\
بدل گرنیکا

میانگین قیمت های ارزشگذاری شده
95,000,000 تومان

گِرنیکا این اثر بدل نقاشی اصلی است که به دست آقای شفیعی عزیز نقاشی شده