پرداخت ها

# نام (کامل) شماره ملی مبلغ پرداختی وضعیت زمان پرداخت
1 رضا شفیعی 1278953665 15,000,000 پرداخت شده 14 : 25
2 رضا شفیعی 1278953665 25,650,000 پرداخت نشده 12 : 04
3 محمد شفیعی 1278953665 650,000 درحال بررسی 11 : 50
1 رضا شفیعی 1278953665 15,000,000 پرداخت شده 14 : 25
2 رضا شفیعی 1278953665 25,650,000 پرداخت نشده 12 : 04
3 محمد شفیعی 1278953665 650,000 درحال بررسی 11 : 50
1 رضا شفیعی 1278953665 15,000,000 پرداخت شده 14 : 25
2 رضا شفیعی 1278953665 25,650,000 پرداخت نشده 12 : 04
3 محمد شفیعی 1278953665 650,000 درحال بررسی 11 : 50